Toezichts-golven: de WFT en de PE-examens

Avatar
Redactie

mrt 19, 2019

  police 869216 340De Rijksoverheid houdt toezicht op financiële instellingen (zoals banken en verzekeraars) en het hele financiële systeem. Dit beschermt consumenten en bedrijven die hun geld toevertrouwen aan deze instellingen. De manier van toezicht is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Nederlandsche bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voeren het toezicht uit. 

  Na een tekst over de Wft, volgt een actueel overzicht van het NIBE-SVV over de Wft-PE-examens.

  Noodzaak financieel toezicht
  De kredietcrisis heeft laten zien hoe kwetsbaar het financiële systeem kan zijn. Problemen bij een financiële instelling kunnen overslaan naar andere instellingen. Onderdelen van de financiële markt overlappen elkaar ook. Bijvoorbeeld als een financiële instelling zowel bank als verzekeraar is. Daardoor kan een crisis veel bedrijven in korte tijd treffen. Ook bedrijven buiten de financiële sector.

  Financieel toezicht:
  - waarborgt de stabiliteit van het financiële systeem;
  - zorgt ervoor dat de financiële markten efficiënt werken;
  - beschermt consumenten tegen een faillissement of ontoelaatbaar gedrag van financiële instellingen.

  Financieel toezicht bij wet geregeld
  De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op bijna de hele financiële sector in Nederland. Financiële instellingen kunnen zien aan welke eisen zij moeten voldoen en hoe het toezicht is geregeld. De financiële markten zijn continu in beweging. Daarom moet de wetgeving ook voortdurend aangepast worden. De Wet financieel toezicht (Wft) blijft actueel door een jaarlijkse wijzigingcyclus. Op deze manier kan de overheid veranderingen of nieuwe regels op een overzichtelijke manier doorvoeren.

  Financieel toezicht uitbreiden
  Het kabinet wil het financieel toezicht in Nederland uitbreiden en verbeteren. Het kabinet wil dat dit ook in Europees verband gebeurt. In Nederland moeten de toezichthouders DNB en AFM sneller kunnen ingrijpen bij een crisis. Ook zullen zij strenger toezicht houden op nieuwe financiële producten. In Europees verband houdt de Europese Centrale Bank (ECB) toezicht. DNB is grondig gereorganiseerd. Interventie en handhaving heeft een aparte en sterkere rol binnen de organisatie gekregen. Door de reorganisatie ziet DNB intensiever toe op integriteit en risico’s.

  Innovatie
  Met de InnovationHub willen de AFM en DNB meer ruimte geven aan de positieve bijdrage van innovatie binnen de financiële sector. Via de Innovationhub kunnen marktpartijen ideeën bespreken. Tegelijkertijd willen ze de mogelijke risico’s van innovatie bewaken vanuit hun rol als toezichthouder. Bijvoorbeeld risico’s die verband houden met de privacy van klanten. De AFM richt zich hierbij op eerlijke en transparante financiële markten. DNB op solide en integere financiële instellingen.

  Beperken risico's voor de belastingbetaler
  Gaat een financiële instelling failliet? Dan moeten verliezen zo veel mogelijk terechtkomen bij de aandeelhouders en crediteuren van banken. En niet bij de rest van de sector en de belastingbetaler. De overheid is een voorstander van dit zogenoemde ‘bail-in’-principe.

  Europees financieel toezicht
  In Europa werken de eurolanden aan een Europese bankenunie. Met als belangrijk onderdeel een Europees toezichtmechanisme. De Europese bankenunie wil dat de banken sterker worden door:
  - centraal toezicht;
  - gelijke regels voor alle banken in de eurolanden;
  - afspraken over ingrijpen bij banken met problemen.

  Toezichthouders financiële sector
  De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voeren het toezicht op de financiële sector uit.

  Taken van De Nederlandsche Bank (DNB)
  DNB is toezichthouder op het financiële systeem als geheel en waarborgt de financiële stabiliteit. De bank controleert ook hoe gezond een financieel bedrijf is. Dit heet prudentieel toezicht. Zo wil de overheid het risico op een faillissement zo klein mogelijk houden. Klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het bedrijf zijn financiële verplichtingen kan nakomen.

  Taken van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  De AFM houdt toezicht op:
  - de manier waarop financiële instellingen met hun klanten omgaan;
  - de manier waarop partijen met elkaar omgaan op de financiële markten.
  De AFM moet het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten versterken. Ook internationaal; de AFM is onderdeel van de Europese toezichtsautoriteit. Op die manier beschermt de AFM consumenten en de economische reputatie van Nederland. De AFM stimuleert financiële instellingen om eerlijk, zorgvuldig en open om te gaan met hun klanten.

  Beoordeling financiële stelsel door IMF
  Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) beoordeelt periodiek hoe stabiel het financiële stelsel van landen over de hele wereld is. Het IMF onderzoekt of de markten sterk genoeg zijn om grote schokken op te vangen. Bijvoorbeeld door plotselinge koersschommelingen op de beurs of veranderingen in kredietwaardigheid van bedrijven.

  Financial Sector Assessment Program (FSAP)
  Basis van de beoordelingen is het Financial Sector Assessment Program (FSAP). Dit programma is door het IMF en de Wereldbank opgericht om de gezondheid van de financiële markten te bevorderen.
  De IMF-beoordelingen voor Nederland staan op de website van het IMF.

  Het NIBE-SVV publiceert: 
  De Wft-PE-periode eindigt op 31 maart 2019. Deze Wft-PE-periode is maar 2 jaar en niet (zoals volgende Wft-PE-periodes) 3 jaar. Iedereen die voor 1 april 2017 een of meer Wft-diploma’s haalde, heeft dus nog iets meer dan een jaar om die Wft-PE-examens af te leggen en zo de geldigheid van zijn Wft-diploma’s te behouden. De ervaring leert overigens dat het niet verstandig is de Wft-PE-verplichting al te lang uit te stellen. 

  Meevaller
  Omdat er wat wijzigingen in het vakbekwaamheidsstelsel doorgevoerd gaan worden, valt de Wft-PE-verplichting voor 2 groepen diplomahouders overigens mee: voor hypotheekadviseurs die óók het diploma Adviseur Consumptief Krediet hebben én voor medewerkers die alleen het diploma Adviseur Basis hebben.

  Geen Wft-PE-examen Adviseur Consumptief Krediet voor hypotheekadviseurs
  Hypotheekadviseurs die óók in consumptieve kredieten adviseren (en verreweg de meeste hypotheekadviseurs doen dat) hoeven het Wft-PE-examen Adviseur Consumptief Krediet niet af te leggen. Dat komt omdat de minister van Financiën inmiddels heeft toegezegd het advies van het CDFD te volgen. Dat advies houdt in dat het diploma Adviseur Hypothecair Krediet ook de bevoegdheid moet geven om in consumptieve kredieten te adviseren. Deze wijziging moet nog in de wetgeving worden verwerkt, maar wij gaan ervan uit dat dat vóór het einde van de lopende Wft-PE-periode is gebeurd (of anders uiterlijk bij het begin van de nieuwe periode). Vanaf 1 april 2019 mag elke hypotheekadviseur dan in consumptieve kredieten adviseren, ongeacht of hij in het verleden het diploma Adviseur Consumptief Krediet heeft behaald. Het Wft-PE-examen Adviseur Consumptief Krediet, bedoeld om dat diploma ná 1 april 2019 geldig te houden, is daarmee niet meer nodig.

  Wft-PE-examen Adviseur Basis vervalt
  Het Wft-PE-examen Adviseur Basis komt te vervallen. Dat is de consequentie van de beslissing van de minister van Financiën om Basis geen apart Wft-diploma meer te laten zijn. De module Basis blijft wel bestaan als verplichte module van 7 van de 8 resterende Wft-diploma’s. (Alleen voor het diploma Adviseur Zorgverzekering is Basis niet verplicht.) Omdat de Wft-PE-plicht gekoppeld is aan Wft-diploma’s en niet aan losse Wft-modules, bestaat vanaf 1 april 2019 geen Wft-PE-examen meer voor Basis. Basis blijft (vooralsnog onbeperkt) geldig. Ook voor deze wijziging geldt dat de regelgeving nog moet worden aangepast. Uiterlijk begin 2019 zal dat gebeurd zijn.

  Wft-PE-examens bij andere Wft-diploma’s
  De Wft-PE-examens bij de andere Wft-diploma’s blijven wel bestaan. De diploma/certificaathouder Basis die bijvoorbeeld op 2 april 2019 slaagt voor het examen Schadeverzekering Particulier ontvangt het diploma Adviseur Schadeverzekering Particulier. Omdat 2 april 2019 in de Wft-PE-periode 2019-2022 valt, blijft dat diploma geldig tot en met 31 maart 2022. In de periode tussen 1 april 2022 en 31 maart 2025 moet deze diplomahouder dan het Wft-PE-examen Adviseur Schadeverzekering Particulier behalen om de geldigheid daarvan te waarborgen. Degenen die vóór 1 april 2019 een nieuw Wft-diploma behalen (anders dan Basis), moeten uiteraard pas in de periode 1 april 2019 - 31 maart 2022 voor dat diploma hun Wft-PE-examen doen.

  Komen er nog meer versoepelingen?
  Voor de toekomst valt niets uit te sluiten, maar verdere versoepelingen op het gebied van het vakbekwaamheidsstelsel zijn de eerste jaren niet te verwachten. Mogelijk daarna, want er komt nog een uitgebreide evaluatie (na 2019).

  Wft- en Wft-PE-examens wijzigen per 1 april 2018
  Per 1 april 2018 zijn alle Wft- en Wft-PE-examens geactualiseerd. Voor de Wft-PE-examens betekent dit dat vanaf die datum geen toetsvragen meer worden opgenomen over ontwikkelingen uit het jaar 2014. Toetsvragen over ontwikkelingen uit 2017 zijn dan juist toegevoegd. Toetsvragen over ontwikkelingen in 2015 en 2016 blijven net als nu deel uitmaken van de Wft-PE-examens, tenzij die ontwikkelingen inmiddels hun relevantie hebben verloren. In dat laatste geval worden ook deze vragen geschrapt.

  In het Wft-PE-opleidingsmateriaal van NIBE-SVV kan de cursist tot 1 april 2018 zelf kiezen of hij zich wil voorbereiden op een examen vóór of ná 1 april.

   

  Bron: Rijksoverheid / NIBE-SVV