Verdere afvlakking economische groei

Avatar
Redactie

feb 26, 2019

  DNBVolgens de DNB-conjunctuurindicator, die onlangs is vernieuwd, is de conjunctuur in Nederland begin 2018 omgeslagen. De indicator voorziet in de komende 6 maanden van dit jaar een verdere afvlakking van de groei van het bruto binnenlands product (bbp), conform de raming door DNB in december 2018.

  In het tweede kwartaal van dit jaar bevindt de indicator zich net onder het niveau van de horizontale as, wat suggereert dat de bbp-groei dan iets onder de trendgroei zal uitkomen.

  De DNB-conjunctuurindicator is vernieuwd
  Vanaf vandaag is de vernieuwde DNB-conjunctuurindicator te vinden op de website van DNB (zie Figuur 1). Sinds 1999 publiceert DNB deze indicator op haar website. Het is gebruikelijk dat conjunctuurindicatoren regelmatig worden herijkt en herzien. Een artikel in het blad Economische Statistische Berichten geeft verdere toelichting op de nieuwe DNB-conjunctuurindicator en voorspelkracht van de indicator.

  Figuur 1: De (vernieuwde) DNB-conjunctuurindicator

   Conjunctuur tcm46 382292

  De DNB-conjunctuurindicator heeft tot doel omslagen in de Nederlandse conjunctuur tijdig te signaleren. De voorlopende indicator blikt tot zes maanden vooruit. Deze is samengesteld uit vijf deelreeksen: het vertrouwen van consumenten in het economische klimaat over de komende 12 maanden, de verwachte bedrijvigheid in Duitsland, nieuwe orders van de productiesector, ingekochte materialen van de productiesector en de korte rente. De nieuwe indicator, waarbij de allerlaatste informatie over januari 2019 van de vijf deelreeksen is verwerkt, zegt iets over de conjuncturele situatie tot en met juli 2019.

  Interpretatie DNB-conjunctuurindicator
  Als de indicator zich boven de horizontale as bevindt, in het groene gebied van onderstaande Figuur 2, duidt dat op een economische groei boven de trend. In deze fase suggereert de indicator dat de output gap, een maatstaf voor het verschil tussen het daadwerkelijke bbp en de potentiële groei, oploopt. Omgekeerd, als de indicator onder de horizontale as komt, in het rode gebied, is economische groei lager dan de trendgroei. De omslagen vinden plaats op de (lokale) toppen en dalen van de grafiek. De indicator onderscheidt vier conjunctuurfasen: groei boven de trend en toenemend (A); groei boven trend, maar afnemend (B); groei onder trend en verder afnemend (C); en tot slot groei onder trend, maar toenemend (D).

  Figuur 2: Gestileerde conjunctuurcyclus

  Gestileerde conjunctuurcyclus tcm46 382299


  Afvlakking economische groei zet door in 2019
  De DNB-conjunctuurindicator voorziet in een verdere afvlakking van de bbp-groei (j-o-j) in de komende 6 maanden van dit jaar. In het tweede kwartaal bevindt de voorlopende indicator zich onder het niveau van de horizontale as, wat suggereert dat de bbp-groei verder vertraagt en iets onder de trendgroei zal uitkomen (fase C in Figuur 2). De door de indicator voorspelde verslechtering van het conjunctuurbeeld komt globaal overeen met de in december 2018 gepubliceerde raming van DNB voor de Nederlandse economie.